මේක Blockchain-based system එකක් game distribution වලට
සයිට් එක සුපිරිම විදිහට තියෙනවා
ඉන්න සෙට් එකෙත් ඔක්කොගෙම විස්තර එක්කම තියෙනවා දෙයක් කරගන්න පුළුවන් සෙට් එකක් ඉන්නේ
මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න
එතෙරියම් ඇඩ්රස් එකට mew එක දෙන්න
එහෙනම්, ජය !