මෙයාල කරන්න හදන්නේ Blockchain එක පාවිච්චි කරලා review fraud අයින් කරලා මිනිස්සුන්ට lower pricing දෙන්න යන්නේ home repair industry එකට decentralized platform එකක් හරහා
මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න
එහෙනම් , ජය වේවා !