මෙයාල කරන්නේ අපිට platform එකක් හදල දෙන එක affiliate, referral, network marketing, loyalty reward සහ bounty programs කරන්න smart contracts වලින් powered උන

මෙතනින් ගිහින් රෙජිස්ටර් ( refferal ) වෙන්න
GTA 200ක් ලැබෙනවා ඔයාලට එතකොට, රුපියල් 1600 කට වඩා වටිනා
එහෙනම්, ජයවේවා !