මෙයාලගේ විෂන් එක තමා Artificial Intelligence සහ Blockchain Technology එකෙන් පවර් අප් උන Global Supercomputer එකක් හදන එක
මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න
ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහින් එයාලගේ ටෙලිග්‍රෑම් එකටත් join වෙන්න
ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහින් මේ ෆෝරම් එක පුරවන්න
ඇඩ්රස් එකට MEW එක දෙන්න
ජය !