නමින්ම තේරෙනවා ඇතිනේ ඔයාලට මෙයාල සල්ලි lending කරන සෙට් එකක්
මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න
ඔයාල එකතු කරන එක්කෙනෙක් වෙනුවෙන් ටෝකන් 20 ගානේ මෙයාල දෙනවා
මෙතනින් ගිහින් telegram එකටත් join වෙන්න
එහෙනම්, ජය !