මේක ගායකන්ට, music producers ලට streaming Songs, Podcasts, Audiobooks වලින් decentralized විදිහට සල්ලි හොයන්න යන විදිහක්

මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න
එහෙනම්, ජය වේවා !