මේක Blockchain based උන Marketplace එකක් ගොඩක් අඩු මුදලකට BUY and SELL Advertising කරන කට්ටියක් කරන්නේ
Forbes එකෙත් මෙයාල ගැන කියල තියෙනවා

කොහොම හරි වැඩේ වෙන්නේ මෙහෙමයි

මෙතනින් ( referral ) ගිහින් එයාලගේ රෙජිස්ටර් වෙන්න
ඔයාට 20 දෙනෙක් දක්වා එකතු කරවන්න පුළුවන්
මෙයාලගේ standard token allocation එක 100%
ඒ කියන්නේ  ඔයා 20 ක් හදුන්වල දිල standard allocation එක 100 tokens නම් ඔයාට tokens 2000 හම්බෙනවා

කරලා බලන්න

එහෙනම්, ජය වෙවා