මේකේ ටෝකන් එකකට වඩා ලැබෙන්නේ එන්ට්‍රියක් වගේ එකක් ,
හැබැයි කියන්නේ නම් OUNA bounty program කියල
ඔය මෙයාලගේ දේවල් ෆේස්බුක්, මිඩියම්, ට්විටර් හෝ රෙෆරල් හරහා ප්‍රොමෝට් කරන්න කරන්න එන්ට්‍රි ලැබෙනවා.
මෙතනින් ගිහින් ( refferal ) බලන්න
එහෙනම්, ජය !